Referenc lista

Revizija finansijskih izvještaja

Dionička društva
 • Agrokomerc d.d. Velika Kladuša
 • Geoistrage, d.d. Sarajevo
 • Goraždeputevi d.d. Goražde
 • INGRAM d.d. Srebrenik
 • IP Svjetlost d.d. Sarajevo
 • MHTTP Bristol d.d. Sarajevo
 • OINS obrasci i nastavna sredstva d.d. Sarajevo
 • Registar vrijednosnih papira d.d. Sarajevo
 • Sarajevo Osiguranje d.d. Sarajevo
 • Tvornica elektro opreme d.d. Sarajevo
 • Unis Ginex d.d. Goražde
 • ZRAK d.d. Sarajevo
 • Željezara Ilijaš d.d. Ilijaš
 • Rudstroj d.d.
 • Higijena d.d. Sarajevo
Društava sa ograničenom odgovornošću
 • Airport Centar d.o.o. Sarajevo
 • ASBIS d.o.o. Sarajevo
 • Benetton nekretnine d.o.o. Sarajevo / Edizione Property d.o.o. Sarajevo
 • Bucomerc d.o.o. Kiseljak
 • cargo-partner d.o.o. Sarajevo
 • Drvopromet d.o.o. Sarajevo
 • ENA d.o.o. Sarajevo
 • Grand Hotel Bristol d.o.o. Sarajevo
 • H.M.I. Inžinjering d.o.o. Sarajevo
 • Hotel Sarajevo d.o.o. Sarajevo
 • Intermerkur Nova d.o.o. Sarajevo
 • KNOP d.o.o. Srajevo
 • Magna Oil d.o.o. Sarajevo
 • MAL-COLM d.o.o. Sarajevo
 • Mersteel d.o.o. Sarajevo
 • OSING osiguranje i inžinjering d.o.o. Sarajevo
 • PERO d.o.o. Zenica
 • Prime Time d.o.o. Film and Video Production Sarajevo
 • PROMA d.o.o.
 • Proming d.o.o. Bugojno
 • R&S; d.o.o. Sarajevo
 • Skuter d.o.o. Sarajevo
 • T.W.I. d.o.o. Kiseljak
 • URBANI d.o.o. Sarajevo
 • Villa Hills Consulting d.o.o. Sarajevo
 • Mrkva Group d.o.o. Sarajevo
 • Ibes d.o.o. Sarajevo
 • Middle Point Electronics d.o.o. Sarajevo
 • Eurom Denis d.o.o. Bihać
 • Eurom Toys BH d.o.o. Bihać
 • Termes d.o.o. Sarajevo
Javnih ustanova
 • Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH Sarajevo
 • JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo
 • JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo
 • JU “Centar za sport i rekreaciju” Sarajevo
 • JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo
 • JP Radio-televizija FBiH Sarajevo
 • KJKP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo
 • Javni RTV servis BiH (RTV BiH; RTV FBiH i RTV RS): revizija finansijskih izvještaja vezana za prikupljenje i raspodjelu RTV takse za 2012, 2013. i 2014. godinu.
Diplomatskih misija
 • Ured visokog predstavnika (OHR), Sarajevo (Angažman sa “FW Stephens ovlaštenim računovođama, poreskim konsultantima i poslovnim savjetnicima“, UK)
 • Specijalni predstavnik Evropske unije (EUSR), Sarajevo
 • Regional Anti – Corruption Initiative (RAI), Sarajevo
Lokalne samouprave
 • Općina Živinice, FBiH
Neprofitnih organizacija
 • Savez organizacija za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama FBiH „SUMERO“, Sarajevo
 • Mennonite Central Committee, Sarajevo
 • East West Centre, Sarajevo
Ostale usluge
 1. Društvo WINDRESS, Austrija : Procjena Osiguravajućeg društva „ Jahorina Osiguranje, Pale“ vrijednosti dionica i finansijska pozicija društva.
 2. Centar za sigurnosne studije : konsultantske usluge povezane sa finansijskim menadžmentom, organizacijom knjigovodstva i razvojem sistema internih kontrola.
 3. Porezno savjetovanje:
  • JSC Kalingradska Geofizika Kalingrad ( korespondent Russell Bedford UK)
  • Eurofast Global Kipar
  • Acon d.o.o. Sarajevo
  • Hosche Partners ltd Luxemburg ( aplikacija sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oprezivanja i priprema studije transfernih cijena)
  • SRE d.o.o.
  • VSH d.o.o.
  • Formixer S.R.L. Italija ( Usluge poreznog savjetovanja)
 4. Revizija informacionih sistema (u saradnji sa „Euridika“ d.o.o. Banja Luka):
  • BBI Bank d.d. Sarajevo
  • BOR Bank d.d. Sarajevo
 5. Predstavljanje klijenata u sporovima sa poreznom upravom u FBIH i Upravom za Indirektno Oporezivanje (u saradnji sa advokatskom kancelarijom „GORČIĆ“)
 6. Izvještaj o spajanju dionica Higijene d.d. Sarajevo i izvještaj za Komisiju za Vrijednosne Papire o smanjenju kapitala društva Higijena d.d.
 7. Spajanje društava:
  • Grupacije Drvopormet d.d.
  • Omnitech d.o.o. i EZEHA Econimic d.o.o.
 8. Za potrebe sindikata Željezare Ilijaš d.d., izvještaj o stvarnim nalazima dogovorenih procedura koje se odnose na finansijsko stanje Željezara Ilijaš d.d. i primjene kolektivnog ugovora za metalnu industriju.
 9. Forenzička revizija za potrebe organizacije VNG International, Den Hag
 10. Specijalna revizija datih zajmova za stimulaciju zapošljavanja u Kantonu Sarajevo, Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo
 11. Revizija kontrole, fakturisanja, naplate i distribucije takse za javne radiotelevizijske emitere u BiH, Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Radiotelevizija Federacije BiH, Radiotelevizija Republike Srpske
 12. Za Agenciju za privatizaciju FBiH: Kontrola zakonitosti ugovora o osnivanju „BH STEEL“ kompanije i po toj osnovi određivanje odgovornosti Federacije Bosne i Hercegovine prema Željezara Zenica d.d. Zenica.
 13. Za fondaciju Mediacentar, Sarajevo: analiza postojećih kapaciteta (ljudskih i tehničkih resursa, programa i aktivnosti) i finansijska održivost organizacije, razvoj strategije za period 2016.-2018.
 14. Savjetodavne usluge Udruženju „Ja bih u EU“, Sarajevo vezane za projekat koji je finansirala EC.
 15. Za Sword Security d.o.o. Sarajevo: investicioni plan za kupovinu nekretnina
 16. Analiza postupaka javne nabavke za Općinu Bosanski Petrovac u 2011. i 2012. godini i procjena finansijskih efekata u nepravilnostima u datim postupcima javne nabavke
 17. Za Net Consulting d.o.o. Sarajevo: revizija u skladu sa Međunarodnim standardima za angažmane uvida 2470 , “Uvid u informacije međuperioda koje je obavio neovisni revizor subjekta“
 18. Kao korespondent Russell Bedford UK korespondent u Bosni i Hercegovini: poslovi poreznog savjetovanja za Svjetsku Banku projekat „ Raditi posao u BiH“
 19. Za općinu Živinice: procjena funkcionisanja interne revizije i unutrašnjeg sistema kontrole
 20. Činjenični nalazi: dogovor u vezi procedure vezane za usklađenost poslovanja sa zakonskom regulativom FBiH:
  • Queens M d.o.o. Mostar; MST Internacional d.o.o. Sarajevo

Ostale usluge

Revizija finansijskih izvještaja posebne namjene

Ugovori sa Uredom visokogog predstavnika (OHR), Sarajevo
1. Ugovor “Restrukturiranje Javnog RTV sistema u BiH”, izvršen od strane: JP Radio-televizije Bosne i Hercegovine;
2. Ugovor br SAR0021341 “Buldožer Faza III”, izvršen od strane: Poduzetnička komora FBiH.
3. Ugovor “Poslovni rast u Bosni i Hercegovini”, izvršen od strane: Poduzetnička komora FBiH.

Ostale usluge ugovorene sa OHR

4. Privremeni OHR revizor dodijeljen Ministarstvu za raseljena lica i izbjeglice da se osigura maksimalna kontrola rashoda i poštivanje dodijeljenih proračuna; da bi se osiguralo da su poduzete sve mjere opreza za zaštitu, prikupljanje i nadzor nad prihodima; da bi se osiguralo da sredstva koja su primljena iz drugih izvora (npr. donatorska) budu stavljena u redovnu kontrolu proračuna.

Ugovori sa UN organizacijama
UNPD

1. Program No. BIH / 00 / P12 / A / LN / 99 “Podrška koordinaciji za razminiranje u BiH”, Korisnik / Izvršni partner: BH MAC
2. Program broj BIH / 01/009 “Podrška Bosni i Hercegovini u upravljanju i koordinaciji resursa za razvoj”, Korisnik / Izvršni partner: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (MVTEO); Ministarstvo finansija, Federacije BiH (MF) i Ministarstvo za ekonomske odnose i koordinaciju RS (MOFER RS)
3. Projekat direktnog deminiranja br BiH / 03 / M10 / NC / 34; Agencija za implementaciju: “INTERSOS”, Sarajevo
4. Program No. BIH / 00 / P12 / A / LN / 99 – “Podrška koordinaciji za razminiranje u BiH”, Korisnik / Implementing partner: BH MAC
5. Program “Razvoj opštine baziran na pravu (RMAP) – 2006”, br 00011525, Implementing partneri: Opštine: Breza, Bugojno, Donji Vakuf, Drvar, Ilijaš, Kiseljak, Orašje, Teslić, Visoko i Zvornik
6. Projekat br 00053291 “Koordinirani nacionalni odgovor na HIV / AIDS-a i tuberkulozu u ratu razorenom i visoko stigmatizovanom okruženju”, podržan od strane Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (GFATM), Pod-primatelji granta/Implementing partneri – NVO:
– Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje XY;
– Konzorcijum UG PROI / XY / Udruženje Q,
– UG Viktorija,
– UG “Akcija protiv AIDS-a”,
– Fondacija PH Suisse – Partnerstvo za zdravlje,
– Udruženje Margina,
– Humanitarna organizacija “POENTA” i
– World Vision BiH.
7. Integrirani program deminiranje (IMAP), Projekat br 00036097 koji su finansirali: SIDA, CIDA i BCPR (Nizozemska i Švedska), Korisnik / Implementing partner: BH MAC
8. Projekat “Dalje jačanje DOTS strategije u BiH”, Atlas ID 00058183- podržan od strane Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (GFATM); Pod-primatelj granta/Izvršni partner: Društvo Crvenog krsta Bosne i Hercegovine.
9. Projekt ID 00076377- “HIV / AIDS-a 9. kolo”; Glavni partneri i pod-primatelji granta:
– Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo
– Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske, Banja Luka
– Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje “XY”, Sarajevo
– Udruženje “UG PROI”, Sarajevo
– Akcija protiv side, Banja Luka
– Udruženje Viktorija, Banja Luka
– Partnerstvo za zdravlje Bosni i Hercegovini, Sarajevo
– Margina, Zenica
– NVO Poenta, Banja Luka
– World Vision Bosna i Hercegovina, Sarajevo
– Međunarodna organizacija rada – ILO, Sarajevo
– Međunarodna organizacija za migracije – IOM, Sarajevo
10. Projekat ID 00076387 – “Jačanje DOTS strategije”; pod-primatelji granta:
– Institut za zaštitu zdravlja RS, Banja Luka
– Federalni zavod za javno zdravstvo, Sarajevo
– World Vision Bosna i Hercegovina, Sarajevo
– Društvo Crvenog krsta BiH, Sarajevo
11. Projekat 00058481 – “Integrirani program lokalnog razvoja“; Izvršni partneri: općine Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bugojno, Bužim, Doboj Istok, Doboj Jug, Kozarska Dubica, Kotor Varoš, Kladanj, Kostajnica, Ljubinje, Odžak, Orašje, Osmaci, Prnjavor, Šamac, Srbac, Srebrenik, Trnovo i Zenica
12. Projekti br. 00062932 i br. 00079821- “Demokratsko upravljanje ekonomijom” Implementing partneri su općine: Bihać, Bosanski Petrovac, Gračanica, Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Kladanj, Neum, Petrovac / Drinić, Petrovo, Rudo, Stolac, Trnovo RS, i Višegrad,
13. Projekat 00062851 – “Zapošljavanje i zadržavanje mladih u BiH”; Implementing partneri:
– Federalni zavod za zapošljavanje, Sarajevo
– Fond zdravstvenog osiguranja RS, Banja Luka
– Zavod za zapošljavanje Brčko Distrikta, Brčko
– Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Repulike Srpske, Banja Luka
14. Projekat 00070578 – “Lanci vrijednosti za zapošljavanje”; partneri u projektu:
– Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih poslova, Sarajevo
– Agencija za promociju izvoza BiH
15. Projekat br 00071025 – Regionalni program za oporavak Srebrenice i Projekat br. 00078982 „Srebrenica RRP – Vlada“, izvršni partner: Opština Milići
16. Projekat br 00073009 – “Jačanje lokalne demokracije”, Partneri u projektu: opštine: Bijeljina, Derventa, Foča, Grad Sarajevo, Gradiška, Jablanica, Ključ, Ljubuški, Prijedor, Tešanj, Trebinje, Tuzla, Srebrenik, Zvornik i Zavidovići
17. Projekat br 00079780 – “SPPD II”; glavni partner: Sektor poljoprivrede u Ministarstvu vanjske trgovine i vanjskih odnosa BiH.
18. Projekat br 00077621 – “Lokalni razvoj Banja Luke”; Izvršni partner / Opština Kotor Varoš i Jajce
19. Projekat br. 00082160 – “Lokalna samouprava”; Izvršni partneri: Grad Bihać, Grad Prijedor, Agencija za državnu službu Federacije BiH, Investiciono-razvojna banka RS, Općina: Cazin, Doboj Jug, Gradačac, Jablanica, Jajce, Ključ, Kotor Varoš, Ljubuški, Lopare, Nevesinje, Orašje, Posušje, Vlasenica i Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, Banja Luka RS.
20. Projekat br. 00084111 – “Migracije i razvoj”; Implementing partneri: Opštine: Sanski Most, Velika Kladuša, Jajce, Ključ, Nevesinje i Posušje.
21. Projekat br. 00088293 – “Srebrenica Program oporavka regije IV”, Izvršni partner / Opština Srebrenica
22. Projekat br. 00090579 – “Odgovor UN-a na poplave u BiH 2014” Izvršni partneri: Opštine: Šamac, Orašje, Maglaj, Odžak, Bijeljina, Doboj i Žepče;
23. Projekat br. 00090943 – “UN za oporavak od poplava”; Izvršni partneri Toplane Doboj i Općine: Šamac, DomaljevacŠamac, Maglaj, Vareš, Teslić, Olovo
24. Projekat br. 00082160 – “Lokalna samouprava” Partneri u projektu: Grad: Bihać, Bijeljina, Cazin i Gradačac; Opština: Jajce, Laktaši, Livno, Nevesinje, Novo Sarajevo, Mrkonjić Grad, Orašje, Posušje, Sanski Most, Velika Kladuša i Vlasenica, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine; Investiciono-razvojna banka RS, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta i RS Ministarstvo uprave i lokalne samouprave

UNPD

1. Projekt “Kvalitetno reproduktivno zdravlje” br. BiH1R202, Partner za implementaciju: Foundation PH Suisse – Partnerstvo za zdravlje (FPH),
2. Projekt “YFRH Medical / Info usluge”, br BiH1R205, Partner za implementaciju: Foundation PH Suisse – Partnerstvo za zdravlje (FPH),
3. Projekt “Usluge savjetovanja prije i poslije abortusa” br. BiH1R207, Partner za implementaciju: Fondacija PH Suisse – Partnerstvo za zdravlje (FPH)

Ostale usluge ugovorene sa UN organizacijama

Procjena kapaciteta finasijskog upravljanja za potrebe UNDP, UNICEF, UNFPA,
– BHMAC
– Akcije protiv AIDS-a, Banja Luka
– Zavod za javno zdravstvo Republike Srpske, Banja Luka
– NGO Poenta, Banja Luka
– NGO Viktorija, Banja Luka
– Univerzitet u Sarajevu-Medicinski fakultet, Sarajevo
– Toplane, Doboj
– Dom zdravlja, Drvar
– IBHI, BiH
– Univerzitet u Sarajevu- Poljoprivredno prehrambeni fakultet, Sarajevo
– NGO „Step by Step“, Sarajevo
– Udruženje za međunarodnu kulturnu saradnju „VIA KULT OFFICE“, Sarajevo
– Fondacija Partnerstvo za zdravlje, Bosna i Hercegovina, Sarajevo
– Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje XY, Sarajevo
– Youth Information Agency, Sarajevo
– Udruženje „Društvo Ujedinjenih Građanskih Akcija- DUGA“

Ugovori sa korisnicima grantova i primaocima sredstava Delegacija Evropske Komisije u Bosni i Hercegovini (EC)
1. Ugovor o grantu broj 2003 / 074-747 “Podrška radu Komisije za ljudska prava”, implementiran od strane Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
2. Ugovor o grantu “Strateško jačanje postojećih i osnivanje novih poduzetnih i razvojnih centara u sjevero-istočnoj Bosni” koji je implementirao Nezavisni biro za razvoj, Modriča
3. Ugovor o pružanju usluga broj 2005 / 111-053, “Opće tehničke usluge u Bosni i Hercegovini”, izvršen od strane: Kronauer Consulting, Sarajevo
4. Ugovor o pružanju usluga broj 2006 / 132-272, “Opće tehničke usluge u Bosni i Hercegovini”, izvršen od strane: Kronauer Consulting, Sarajevo
5. Ugovor o pružanju usluga broj 2005 / 111-857; CPA projekat “2005/2006 program razminiranja RS – Faza VIII“, izvršen od strane: Uprava civilne zaštite Republike Srpske.
6. Ugovor o pružanju usluga broj 2007 / 147-662, “Opća tehnička pomoć u 2008. godini“, izvršen od strane: Kronauer Consulting d.o.o. Sarajevo
7. Ugovor br IST-2005-045384, “Jačanje strateške saradnje između EU i regije Zapadnog Balkana u oblasti ICT istraživanja”, akronim SCORE, izvršen od strane: COMP – 2000 d.o.o. Sarajevo
8. Ugovor br IST-2005-045384, “Jačanje strateške saradnje između EU i regije Zapadnog Balkana u oblasti ICT istraživanja”, akronim SCORE, izvršen od strane: Fondacija za visoko obrazovanje – Svjetski univerzitetski servis Bosne i Hercegovine (US BiH).
9. Ugovor br 043797 (INCO), “Jačanje Evropskog istraživačkog prostora u zemljama zapadnog Balkana”, akronim ERA WESTBALKAN +, izvršen od strane: Fondacije za visoko obrazovanje – Svjetski univerzitetski servis Bosne i Hercegovine (SUS BiH).
10. Ugovor o pružanju usluga broj 2009 / 217-906 “Izgradnja kapaciteta civilnog društva za učešće u političkom dijalogu”, izvršen od strane: Kronauer Consulting d.o.o. Sarajevo
11. Ugovor o grantu broj 2008 / 161-564, “Administrativna podrška – BiH operativna struktura za početnu fazu implementacije tri bilateralna IPA programa prekogranične saradnje sa Hrvatskom, Crnom Gorom i Srbijom”, izvršen od strane: Direkcija za evropske integracije BiH
12. Ugovor o grantu No 2011 / 262-759 “Podrška administraciji, implementaciji, informisanju, publicitetu i evaluaciji programa prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Crne Gore“ (Prioritetna tehnička pomoć) izvršen od strane: Direkcija za evropske integracije BiH.
13. Ugovor o grantu No 2011 / 263-474 “Podrška administraciji, implementaciji, informisanju, publicitetu i evaluaciji programa prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Hrvatske“ (Prioritetna tehnička pomoć) izvršen od strane: Direkcija za evropske integracije BiH
14. Ugovor o grantu No 2011 / 263-433 “Podrška administraciji, implementaciji, informisanju, publicitetu i evaluaciji programa prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Srbije“ (Tehnička pomoć Prioritet) izvršen od strane: Direkcija za evropske integracije BiH
15. Ugovor o pružanju usluga broj 2011 / 267-536, “Komunikacijske strategije EU-a za proširenje u Bosni i Hercegovini”, izvršen od strane: Konzorcijum: Kronauer Consulting d.o.o. BiH, Euroconsultants SA Grčka i Hauska i partneri d.o.o. Hrvatska
16. Certifikacija računa za Ugovor br TREN / 07 / FP6EN / SO7.70669 / 038.489 SEEWIND, koji je realizirao Federalni meteorološki zavod Bosne i Hercegovine (MET – BiH)
17. Ugovor o pružanju usluga broj 2012 / 307-716 “Izgradnja kapaciteta institucija vlastida se uključe u dijalog sa civilnim društvom” izvršen od strane: Kronauer Consulting d.o.o., Sarajevo, Bosna i Hercegovina u konzorcijumu sa EPTISA Servioios de Ingenieria Š.L. Madrid, Španjolska
18. Ugovor o grantu broj 2013 / 336-866, “Inkluzivni ekonomski rast i otvaranje novih radnih mjesta u istočnoj Bosni i Hercegovini – regiji Birač”, izvršen od strane: CARE Österreich, Vienna, Austrija
19. Ugovor o grantu broj 2013 / 334-812 “Rizici korupcije u sektoru bezbjednosti” izvršen od strane: Centar za sigurnosne studije, Sarajevo
20. Ugovor o grantu broj 2013 / 334-675 “Obrazovanje protiv korupcije” izvršen od strane: Univerzitet “Interlogos centar”, Kiseljak
21. Ugovor o grantu br 2012 / 310-576 “Projekat deminiranja“izvršen od strane: Centar za deminiranje Bosne i Hercegovine (BHMAC)
22. Ugovor o pružanju usluga broj 2015/3 65-346 “Jačanje kapaciteta institucija vlasti da se uključe u dijalog sa civilnim društvom – faza II” izvršen od strane: Kronauer Consulting d.o.o., Sarajevo
23. Ugovor o pružanju usluga broj 2015 / 371-750 “Podrška socijalnim partnerima u socijalnom dijalogu” izvršen od strane: Kronauer Consulting d.o.o., Sarajevo
24. Ugovor o grantu No 2014 / 355-299 “TA grant Evropske komisije u okviru IPA programa prekogranične saradnje BiH-Crna Gora“ izvršen od strane: Direkcija za evropske integracije BiH.

Ugovori sa korisnicima grantova i primaocima EC sredstava putem Ureda Specijalnog predstavnika evropske unije – EUSR

25. Ugovor o pružanju usluga br EUSR / BIH / MM / MO / RS / 10/007, “EU i BiH medijska proizvodnja sadržaja”, izvršen od strane: Konsultantska agencija za odnose s javnošću, Sarajevo
26. Ugovor o pružanju usluga br EUSR / BiH / JJ / RS / 08/132, “Parlament za Evropu 2009/10” izvršen od strane: Pi Consulting d.o.o. Sarajevo
27. Ugovor o pružanju usluga br EUSR / BiH / MJ / MO / RS / 09/038 “EU pomoć Građani za Evropu”, izvršen od strane: Asocijacija Alumni Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije (ACIPS), Sarajevo
28. Ugovor o pružanju usluga br EUSR / BIH / JJ / MO / RS / 11/001 “Parlament za Evropu 2011/12” izvršen od strane: Boram Marketing doo Sarajevo
29. Ugovor o pružanju usluga br EUSR / BIH / JJ / AD / PS / 12/037 “Parlament za Evropu 2012-2013” izvršen od strane: Boram Marketing doo Sarajevo
30. Ugovor o pružanju usluga br. EUSR / BIH / MD / VS / PS / 12/038 ” Građani za Europu – faza III ” izvršen od strane: Udruženje ”Vesta Humanitarna organizacija ”, Tuzla
31. Ugovor o pružanju usluga br EUSR / BIH / MS / VS / PS / 13/063 ”Pomoć za studente” izvršen od strane: Udruženje ” Vesta Humanitarna organizacija ”, Tuzla
32. Ugovor o pružanju usluga br EUSR / BiH / AM / NK / PS / 13/183, “Sporazum za rast” izvršen od strane: Boram Marketing doo Sarajevo
33. Ugovor o pružanju usluga br EUSR / BiH / MS / NK / RS / 14/126 ” Sporazum za rast i zapošljavanje” izvršen od strane: Boram Marketing doo Sarajevo
34. Ugovor o pružanju usluga br EUSR / BiH / OH / NK / LGW / 15A / 031 “Obrazovanje i Sajam zapošljavanja u Mostaru”, izvršen od strane: Boram Marketing doo Sarajevo
35. Ugovor o pružanju usluga br EUSR / BiH / MS / VS / LGW / 16 / 065 “Outreach to Undergraduate Students”, izvršen od strane: Boram Marketing doo Sarajevo
36. Ugovor o pružanju usluga br EUSR / BiH / MM/ VS / LGW / 16 / 127 “Projekat socio ekonomskih reformi“ izvršen od strane: Fondacija Inovacijski Centar Banja Luka
37. Ugovor o pružanju usluga br EUSR / BiH / MS/ NK / LGW / 16 / 199 “Dijalog o razvoju ruralnih zajednica i zapošljavanju u oblasti poljoprivrede“ izvršen od strane: Vesta Group d.o.o.

Provedene revzije projekata koje finansira EC, na osnovu angažmana sa revizorskim kompanijama:

A. Lubbock Fine UK:

38. Projekat „Podrška sufinansiranja poslovanja Regionalne razvojne agencije Sjever-Istok- NERDA“
39. Projekat „ Podrška sufinansiranja poslovanja Regionalne razvojne agencije Centralna BiH- REZ“
40. Projekat „Podrška sufinansiranja poslovanja Regionalne razvojne agencije Sjever- Zapad- ARDA“
41. Projekat „ e- Vlada u Vijeću Ministara Bosne i Hercegovine“ koji je implementirao UNDP
42. Projekat „Podrška upravljanju kapacitetima azila u Bosni i Hercegovini“ koji je implementirao UNHCR
43. „Programi Deminiranja“ koji je implementirala DEMIRA e. V. Oršaje
44. Ugovor o grantu Istraživačko-dokumentacioniom centru, Sarajevo

B. “FW Stephens Chartered Accountants, Tax Consultants and Business Advisers”, UK
(Eksterna revizija za ured državnog revizora, Priština, Kosovo):

45. Evaluacija organizacije i ustanovljenog sistema internih kontrola koje se tiču glavne knjige Ministarstva finanija i ekonomije – Službe trezora Kosova s ciljem procjenie da li su izlazne inframcije tačne i relevantne
46. Obuka revizorskog osoblja Ureda državnog revizora Kosova, Priština Kosovo

C. INACO, Holandija:

47. „ Procjena nacionalnog šumarskog sektora Bosne i Hercegovine“

Ostali angažmani na projektima koje je finansirala EC, provedeni na osnovu angažmana Diplomatske misije „Međunarodni centar za razvoj politika migracija (ICMPD)“, Austrija:

48. Funkcionalni pregled policijskih snaga BH“ (14 BH, FBH and RS Ministarstvo unutrašnjih poslova i granične policije BH)
49. „ OHR Komisija za restruktuiranje policije“

Švicarska
Ugovori sa Ambasadom Švicarske u Bosni i Hercegovini / Švicarska Agencija za razvoj i saradnju (SDC)

1. Posebna revizija JU OS “Druga osnovna škola”, Konjic (kompjuterski centar i školska biblioteka)
2. Posebna revizija projekta “Doprinos ustavnoj reformi u BiH” koji je implementirao Univerzitet u Sarajevu – Centar za ljudska prava
3. Posebna revizija projekta “Program promocije regionalnog istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP) u oblasti društvenih nauka”, koji je implementirao Univerzitet u Sarajevu – Centar za ljudska prava
4. Produženje posebne revizije projekta “Program promocije regionalnog istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP) u oblasti društvenih nauka”, koji je implementirao Univerzitet u Sarajevu – Centar za ljudska prava i procjena sistema internih kontrola Univerziteta u Sarajevu – Rektorat

Ugovori sa korisnicima grantova i primaocima SDC sredstava

5. Projekat “Vodovod i program poljoprivrede u Prijedoru i Sanskom Mostu”, koji je implementirao UMCOR, BiH.
6. Projekat “Podrška održivom povratku u Bosanskom Petrovcu i Prijedor”, koji je implementirao UMCOR, BiH.
7. Projekat “Promocija i jačanje kapaciteta aktivizma mladih u BiH”, koji je implementiraoIBHI, BiH
8. Projekat “Obrazovanje za građansku hrabrost”, koji je implementiraoGARIWO, BiH
9. Projekat “Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini”, br. 7F-08142.01.01; Ugovor br. 81015965; koji je implementirala “Fondacija fami”, Doboj
10. Projekat “Podrška sistem upravljanja imigracije i azila u Bosni i Hercegovini faza 2”, br 7M-00052.02.01 koji je implementirao Međunarodna organizacija za migracije (IOM), Sarajevo
11. Projekat ” Inicijativa mladića” koji je implementiraoCARE Nemačka sa CARE BiH.

Ugovori sa korisnicima grantova i primaocima SDC sredstva putem Univerziteta u Friburgu

12. Projekat “Razvoj funkcionalnih medijskih institucija na Zapadnom Balkanu – komparativna studija” koji je implementirao Udruženje Analitika – Centar za društvena istraživanja, Bosna i Hercegovina.
13. Projekat “Regionalni program za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP) u oblasti društvenih nauka”, koji je implementirao Udruženje Analitika – Centar za društvena istraživanja, Bosna i Hercegovina
14. Projekat “Izazivanje prisilnih migracija, društveno-političke tranzicije i mentalno zdravlje u BiH, Srbiji i na Kosovu”, Grant, Reg_BA_222 koji je implementirao Centar za ekonomski razvoj i istraživanja (CEDAR)
15. Projekat: “Komunikacije prakse u kontekstu socijalnog bunta i zahtjeva za javne odgovornosti u BiH, Makedoniji i Albaniji” koji je implementirala Fondacija Mediacentar, Sarajevo
16. Projekat “Izazivanje prisilnih migracija, društveno-političke tranzicije i mentalno zdravlje u BiH, Srbiji i na Kosovu”, Grant br. 2015/197 koji je implementirao Fondacija za osnaživanje žena (FWE)

Ugovori sa korisnicima grantova i primaocima SDC sredstva putem OSTPROJECT, Bern

17. Projekat: “Promocija i jačanje aktivizma mladih u BiH” koji je implementirao Nezavisni biro za humanitarna pitanja (IBHI) Bosna i Hercegovina

Revizije projekata koje finansira SDC a koje je proveo MERFI revizor kao potpisnik izvještaja o reviziji

18. Projekat „ Upravljanje vodama i zaštita okoliša (GOV-WADE) “ implementiran od strane mreže nevladinih organizacija sa bazena rijeke Une „ Ekološka koalicija sa bazena rijeke Une- EKUS“, Bihać
19. Projekat „ Aktivni građani za dobro upravljanje životnom sredinom“ , implementirano od strane nevladinih organizacija sa područija bazena rijeke Une „ Ekološka koalicija sa bazena rijeke Une- EKUS“, Bihać
20. Projekat „ Delta Neretve forum za održivo korištenje zajedničkih prirodnih resursa“ implementiran od strane Regionalnog centra za okoliš za centralnu i istočnu europu REC, ured za BiH, Sarajevo

Ostale usluge ugovorene sa primaocima SDC sredstava:

21. Za potrebe Univerziteta u Frajburgu: Procjena ukupnog kapaciteta finansijskog upravljanja za neovisno finansijsko upravljanje organizacijom Fondacija za osnaživanje žena (FWE), Sarajevo

Caritasa Švicarske

1. „Savez proizvođača jagodičastog voća u BiH“ koji je implementirao Savez proizvođača jagodičastog voća u Bosni i Hercegovini

Holandija

Nizozemsko Ministarstvo za razvojnu saradnju / Nizozemska Ambasada u Sarajevu

A. Ugovori sa korisnicima grantova i primaocima sredstava

1. Financijska revizija i revizija podudarnosti projekata rekonstrukcije vezane za povratak u Bosni i Hercegovini implementirano od strane IRC, Sarajevo
2. Financijska revizija i revizija podudarnosti projekata rekonstrukcije vezane za povratak u Bosni i Hercegovini implementirano od strane UMCOR, Sarajevo
3. Financijska revizija i revizija podudarnosti projekata rekonstrukcije vezane za povratak u Bosni i Hercegovini implementirano od Premiere Urgence, Banja Luka
4. Financijska revizija i revizija podudarnosti projekata rekonstrukcije vezane za povratak u Bosni i Hercegovini implementirano od strane Merhamet – Banja Luka itd
5. Projekat br SAR0021341 “Buldožer Faza III”, kojim je implementirao Ured visokog predstavnika (OHR), Sarajevo
6. Projekt “Jačanje građanskog aktivizma u BiH u izbornim i predizbornimprocesima “, Ugovor broj SAR 0066304, kojim je implementirao Centar za promociju civilnog društva (“CPCD”), Sarajevo

B. Revizije koje je proveo MERFI revizor kao potpisnik izvještaja o reviziji

7. Projekat broj SAR 0065843 „ Program održivog ekonomskog razvoja u istočnoj Bosni“ implementiran od strane CARE Bosna i Hercegovina i Hrvatska, Sarajevo
8. Projekat „Turistički razvoj u dolini Drine“ implentiran od strane CARE Bosna i Hercegovina i Hrvatska

Ugovor sa korisnicima grantova Nizozemskog Ministarstvoa za razvojnu saradnju primljenih putem Stichting Kinderpostzegels Nederland

9. Projekat br. 8373284 14 “Kuća smijeha i tolerancije” implementira Udruženje žena građana, Grahovo powered
10. Projekat br. 8373284 12. novembra 2014”Kuća smijeha i tolerancije” implementira Udruženje žena građana, Grahovo powered
11. Projekat br. 8373284 16. jula 2015 “Kuća smijeha i tolerancije” implementira Udruženje žena građana, Grahovo powered

Ostale usluge

Za potrebe VNG International, Hag: Forenzička revizija poslovanja Ureda VNG International, Sarajevo

Norveška

Ministarstvo vanjskih poslova Norveške – Sekcija za Zapadni Balkan / Ambasada Kraljevine Norveške u Sarajevu Ugovori sa korisnicima grantova i primaocima sredstava

1. Verifikacija transparentnosti finansijskog upravljanja Ureda visokog predstavnika i bivše Nezavisne sudske komisije fondom zarada koji je finansirala Norveška
2. Projekat br 2010556 – norveški doprinos inicijativi “za borbu protiv korupcije” u Bosni i Hercegovini, implementiran od strane Ureda visokog predstavnika (OHR), Sarajevo
3. Projekat br 2030365 “Dijalog o narodnom ustava za Bosnu i Hercegovinu”, koji je realizovao Centar za sigurnosne studije (CSS) –BiH
4. Pismo br BHZ-13/0020; Projekat “Promocija i jačanje kapaciteta civilnog društva -TV šou „Zabranjeni forum” koji je implementirao Villa Hills Consulting d.o.o. Sarajevo
5. Grant BHZ-11/0010; “Podrška institucionalnoj izgradnjiPSOTC” koji je implementirao Centar za sigurnosne studije, Sarajevo
6. Ugovor o grantu broj BHZ-12/0022, Bosna i Hercegovina, Projekat “Procesuiranje mržnje: Prema usvajanju i provedbi standarda EU i najbolje prakse u borbi protiv zločina iz mržnje u BiH” koji je implementiralo Udruženje Analitika, Sarajevo
7. Ugovor o grantu broj BHZ-14 / 0034, Projekat “Forum za prosperitet i zapošljavanje” ” koji je implementirao Boram Marketing doo Sarajevo
8. Ugovor o grantu broj BHZ 14/0082 Projekat “Sporazum za rast i zapošljavanje” koji je implementirao Boram Marketing doo Sarajevo
9. Ugovor o grantu broj BHZ 15/002Projekat “Sporazum za rast – obrazovanje i sajam zapošljavanja” koji je implementirao Boram Marketing doo Sarajevo

Ugovori sa korisnicima grantova i primaocima sredstava Ministarstva vanjskih poslova Norveške primljenih putem Save the Children Norway, Ured za Jugoistočnu Evropu (SCN)

10. Finansijska i revizija podudarnosti Projekta br . 900130 “Sveobuhvatan odgovor na dječiju pornografiju u BiH” koji je implementiralo Ministarstvo sigurnosti BiH- Ured državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne imigracije, Sarajevo
11. Finansijska i revizija podudarnosti Projekta br . 1120 “Sveobuhvatan odgovor na dječiju pornografiju u BiH” koji je implementiralo Ministarstvo sigurnosti BiH- Ured državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne imigracije, Sarajevo

Švedska

Ugovori sa korisnicima sredstava Ambasade Švedske Sarajevo (Razvojna Saradnja– Sida)

1. Projekat: “Razvoj kapaciteta entitetskih Saveza općina i gradova Bosne i Hercegovine”, broj ugovora: C53072, Reg. Ne Uf 2009-88689 koji je implementirao VNG International, Sarajevo

Revizije za potrebe Ambasade Švedske Sarajevo (Razvojna Saradnja– Sida), koje je proveo MERFI revizor kao potpisnik izvještaja

2. Revizija projekta “Glasanje i mobilizacija u Bosni i Hercegovini za općinske izbore2008. godine”,koji je implementirao OSCE
3. Uvid u finansijsko upravljanje projektom “Fond za oporavak preduzeća (ESRF)”, koji je implementiraloVijeće ministara BiH – Odjeljenje za ekonomsko planiranje (DEP)
4. Revizija komponenti regionalnog projekta SEEDNet Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine koji su implementirali Poljioprivredni fakulteti u Sarajevu i Banja Luci
5. Sistemska revizija Centra za istraživačko novinarstvo (CIN), Sarajevo
6. Studija kapaciteta i preventivna revizija Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Gender centar FBiH i Gender centar RS, za realizaciju programa FIGAP (Finansiranje implementaciju Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine)
7. Revizija sistema Centra za promociju civilnog društva, Sarajevo
8. Studija kapaciteta i preventivna revizija REDAH-a
9. Finansijska revizija i revizija podudarnosti projekta koji je implementirala Inicijativa za vanjsku politiku, Sarajevo (FPI)
10. Finansijska revizija i certificiranje finansijskih izvještaja projekta “FARMA”.
11. Projekat „Izgradnja dobrog upravljanja zajednicom kroz građansko uključenje” koji je implementirala NVO Centar za promociju civilnog društva Sarajevo. Projekat je finansirao Olof Palme International Centar i ŠvedskaSida, misija u BiH
12. Projekat „Upravljanje projektom vode i okoliša (GOV-VADE)“ koje provodi mreža nevladinih organizacija sa Unskog sliva „Ekološka koalicija Unskog sliva-EKUS“, Bihać
13. Projekat „Aktivno građanstvo za dobro upravljanje okolišem“ koje provodi mreža nevladinih organizacija sa Unskog sliva „Ekološka koalicija Unskog sliva-EKUS“, Bihać
14. Projekat „Neretva Delta forum za održivo korištenje zajedničkih prirodnih resursa“ koji je implementirao Regionalni centar za zaštitu okoliša za Centralnu i Istočnu Evropu-REC, Državni ured za BiH, Sarajevo
15. Projekat „Razvoj lokalne zajednice u BiH“ koji je implementirao PEP International Sarajevo
16. Projekat „Osnaživanje nacije u ruralnim područjima“ koji je implementirao PEP International Sarajevo

Ugovori sa korisnicima Sida sredstava primljenih putem Civil Right Defenders, Štokholm

17. Projekat: „Slobodni glas: Unapređenje slobode izražavanja u BiH“, broj ugovora: 161109, koji je implementirao Mediacentar d.o.o. Sarajevo

Austrija

Ugovori sa korisnicima sredstava Austrijske razvojna agencija (ADA)

1. Projekat br. 8285-00 / 2011”Aktivna inkluzija i prava Romkinja u Zapadnom Balkanu” koji je implementiraoCARE Njemačka (vodeći član), CARE Austrija (partner) i CARE NWB (Ured)
2. Projekat br.8018-3 / 2012; “Ekonomsko osnaživanje ženaza Romkinje u Bosni i Hercegovini” koji je implementiraoCARE Austrija (partner) i CARE NWB (Ured)
3. Projekat br. 8305-00 / 2013 ” Dječaci i muškarci kao saveznici u prevenciji nasilja i rodna transformacija u zemljama Zapadnog Balkana” koji je implementirao CARE Austrija (partner) i CARE NWB (Ured)

Ugovori sa korisnicima sredstava Caritasa Austrije

4. „Zimska pomoć i poljoprivredni program“ (NiN 2016) koji je implementirao Caritas Bosne i Hercegovine

Bugarska

Ugovori sa korisnicima grantova Ambasade Bugarske u Sarajevu:

1. Projekat “Podrška studenatima i diplomcima u BiH da postanu profesionalci za borbu protiv korupcije (Compliance Officers) kroz intenzivno tromjesečno obrazovanje (Compliance Academy) koji je implementirao Net Consulting d.o.o. Sarajevo

Ostalo

Ugovori sa korisnicima grantova i primaocima sredstava:

1. Svjetske asocijacija za hrišćansku komunikaciju, ( “WACC”): Projekat “Jačanje zajednice radio sektora u BiH”, Ugovor Ref. 2434 koji je implementiralo Udruženje Vesta, Tuzla
2. Mreže Caritasa: Projekat „Sprječavanje rizika od opasnosti u lokalnoj zajednici“- DRR koji je implementirao Caritas Bosne i Hercegovine
3. YouthBuild USA, Inc. (USAID sredstva)
a. Projekat “Mladi grade budućnost u Brčko Distriktu” (YBFB) koji su implemenirali:

 • PRONI Centar za omladinski razvoj, Brčko (PRONI)
 • Centar za održivi razvoj, Brčko (CSD)

b. Projekt “Mladi eko-lideri (YELC) koji su implemenirali:

 • PRONI Centar za omladinski razvoj, Brčko (PRONI)
 • Centar za održivi razvoj, Brčko (CSD)
 • Centar za energetsku efikasnost, Sarajevo, Sarajevo (CEEF)
 • Omladinska informativna agencija, Sarajevo (OIA)

Provedeni angažman sa revizorskom kućom PWC, Holandija: Revizija projekata oporavka i razvoja BiH koje finasira ili administrira Svjetska banka:

4. Hitna rekonstrukcija prometa I (FBiH i RS)
5. Hitna snabdijevanje vodom (FBiH)
6. Hitno grijanje (FBiH)
7. Hitna obnova prirodnog gasa (FBiH)
8. Demobilizacija podrške i reintegracije (FBiH i RS)
9. Hitno raščišćavanje od mina (FBiH i RS)
10. Javni radovi i zapošljavanje (FBiH i RS))
11. Hitna rehabilitacija žrtava rata (FBiH))
12. Hitna rekonstrukcija obrazovanja II (FBiH i RS)
13. Hitni pilot kredit (RS)
14. Hitna rekonstrukcija prometa II (FBiH i RS)
15. Osnovne usluge bolnice (FBiH i RS)
16. Lokalne inicijative (FBiH i RS)
17. Pomoć u obnovi (RS)
18. Šumarstvo (FBiH i RS)
19. Hitni restart industrijskog projekta (FBiH i RS)